Útkövető

Adatvédelem - Labortechnikai brosúra letöltése

A labortechnikai brosúra letöltésével kapcsolatos adatkezelés

tájékoztatója

A Messer Hungarogáz Kft. (székhely: 1044 Budapest, Váci út 117., képviseli: Bohner Zsolt ügyvezető igazgató, e-mail cím: info@messer.hu, tel.: 06 (1) 4351 100., adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, elérhető postai úton a fenti székhely címen, elektronikusan az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött levéllel) mint Adatkezelő fontosnak tartja az érdeklődők, ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban együttesen: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket a labortechnikai brosúra letöltésével kapcsolatos adatkezelés részleteiről és egyéb érdemi tényekről:

A brosúra letöltése személyes adatok megadását követően történik meg. Az adatkezelés célja az, hogy a brosúrában megfogalmazottakkal kapcsolatban az Adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot az érdeklődővel és a brosúra tartalmát az Adatkezelő el tudja magyarázni, és az érdeklődő esetlegesen felmerülő kérdéseit meg tudja válaszolni.

Így az érintett érdeklődő az adatai megadásával, megküldésével és a brosúra letöltésével a hozzájárulását ahhoz adja, hogy vele az Adatkezelő a kapcsolatot felvegye és kapcsolatot tartsa a letöltött brosúrában levő labortechnikai ismeretek terjesztése, elmagyarázása, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása céljából.

Az adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

az érintettel történő kapcsolatfelvétel és -tartás a letöltött brosúrában levő labortechnikai ismeretek terjesztése és elmagyarázása, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása céljából

Jogalap:

önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek:

Minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a labortechnikai tudásanyag letöltéséhez szükséges adatok megadásával beazonosítható, beazonosított

Adatkategória

Cél

Tárolási idő

megszólítás*

megszólítás

nyilvántartásban: hozzájárulás visszavonásáig, törlésig, ennek hiányában legfeljebb 3 évig

név*

azonosítás

e-mail cím*

kapcsolatfelvétel és -tartás

telefonszám*

érdeklődési kör jelölése

érdeklődés meghatározása

üzenet

válaszadás

adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének időpontja

tájékoztató tudomásul vételének későbbi bizonyítása

naplófile-ban: általános elévülési időben

technikai adat: beküldés és letöltés időpontja*

kapcsolódó adat: cégnév*

cég beazonosítás

Adatkezelés módja:

elektronikusan, manuálisan

Forrás:

Érintettek

Egyéb információk:

A *-gal jelölt adatok az adatkezeléshez szükségesek.

       

Mi az adatkezelés célja?

 1. az érintettel történő kapcsolatfelvétel és -tartás a letöltött brosúrában levő labortechnikai ismeretek terjesztése és elmagyarázása, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása.

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. A feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a labortechnikai tudásanyag letöltéséhez szükséges adatok megadásával beazonosítható, beazonosított

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei?

 1. Lásd a weboldal adatköreit:

megszólítás*

név*

e-mail cím*

telefonszám*

érdeklődési kör jelölése

üzenet

adatkezelési tájékoztató tudomásul vételének időpontja

technikai adat: beküldés és letöltés időpontja

kapcsolódó adat: cégnév*

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 3 évig kezeli az adatokat.

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Hogyan történik az adatkezelés?     

 1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

 1. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

 1. Érintett a brosúrát letölti.

 1. Adatkezelő az érintettel kapcsolatba lép a brosúrában foglaltakkal kapcsolatban, felmerülő kérdéseket megválaszolja.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóság, bíróság hivatalos megkeresését.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Milyen jogaim vannak?

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso